Σύστημα Παροχής Συμβουλών: πως θα βοηθήσει αυτό τους παραγωγούς-αγρότες-κτηνοτρόφουςΕπικαιρότητα

deres-news

Ενημερωτική Ημερίδα

Ο κύριος Δερές Χριστόφορος, Γεωπόνος Πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος της εταιρίας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΕΡΕ ΙΚΕ , θα μας ενημερώσει για το Σύστημα Παροχής Συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σχετικά με το τι προσφέρει το Μέτρο 2.1 και πως θα βοηθήσει αυτό τους παραγωγούς-αγρότες-κτηνοτρόφους. 

 

Κύριε Δερέ, ποιες ειδικότητες επιστημόνων μπορούν να πιστοποιηθούν ως  Γεωργικοί Σύμβουλοι;

Οι επιστήμονες με τα πτυχία του Γεωπόνου, του Κτηνίατρου, του Δασολόγου, του Περιβαλλοντολόγου, του Γεωλόγου, του Μηχανικού Περιβάλλοντος, του Οικονομολόγου, του Οινολόγου, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον οργανισμό ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

 

Πόσες και ποιες είναι οι συμβουλές για τις οποίες πιστοποιείται ο Γεωργικός Σύμβουλος;

Ο αριθμός των επιμέρους συμβουλών στις οποίες μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε Γεωργικός Σύμβουλος από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, είναι μέχρι 10.

Αυτές χωρίζονται σε έξι πακέτα συμβουλών που μπορεί να δεχθεί κάποιος αγρότης, στα πλαίσια του μέτρου 2.1 : «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» 

 

Ποιες συμβουλές περιλαμβάνονται σε αυτά τα έξι πακέτα συμβουλών;

 

1ο ΠΑΚΕΤΟ: “Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και πρότυπα για ορθές γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον”

Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης

Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές – “πρασίνισμα”

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO).

 

2ο ΠΑΚΕΤΟ “Ποιότητα και αποδοτικότητα υδατικών πόρων”

Συμβουλές που   αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των   υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων

Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων.

 

3o ΠΑΚΕΤΟ: “Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας”

Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ).

 

4ο ΠΑΚΕΤΟ: “Κλιματική Αλλαγή”

Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή

Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας

Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες.

 

5ο ΠΑΚΕΤΟ “Ορθή εφαρμογή μέτρων 10,11”

Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής

Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων  των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές.

6ο ΠΑΚΕΤΟ “Βελτίωση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων-αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντος”

Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του   κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης

Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα

Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Συμβουλές σχετικά με   τον   προσανατολισμό, των   μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά.

 

Από αυτά τα πακέτα συμβουλών ο κάθε ωφελούμενος παραγωγός μπορεί να δεχθεί μέχρι τρεις συμβουλές για δύο έτη.

 

 

 

Κύριε Δερε πως ωφελείται από την συμμετοχή του ο παραγωγός  στο Μέτρο 2.1;

  • Καταρχήν θα λάβει συμβουλές, από πιστοποιημένους επιστήμονες χωρίς να επιβαρυνθεί οικονομικά για το κόστος των συμβουλών που το αναλαμβάνει η συμμετοχή του στο μέτρο 2.1.
  • Θα βελτιώσει τις επιδόσεις της αγροτικής του εκμετάλλευσης .
  • Θα έχει  πλεονέκτημα η εκμετάλλευση του για ένταξη σε προγράμματα όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, τα γεωργό-περιβαλλοντικά, ο Αναπτυξιακός Νόμος, και άλλα που δίνουν επιπλέον μοριοδότηση, λόγω της λήψης συμβουλής.

 

Ποια είναι η διαδικασία για τη  λήψη της συμβουλής από την εκμετάλλευση του παραγωγού;

Υπογράφεται  Σύμβαση μεταξύ του Φορέα Παροχής των Γεωργικών Συμβούλων  και του ωφελούμενου παραγωγού.

Γίνεται επιλογή και ανάθεση των επιλεγμένων  συμβουλών της γεωργικής εκμετάλλευσης στον Γεωργικό Σύμβουλο.

Μεταβαίνει ο γεωργικός σύμβουλος  στην εκμετάλλευσή και  καταγράφει την υφιστάμενη κατάστασης και τον εντοπισμό κρίσιμων σημείων που θα αποτελέσουν και το αντικείμενο των συμβουλών .

Γίνεται επιλογή της συμβουλής που πρέπει να λάβει ο παραγωγός από τον γεωργικό σύμβουλο.

Ξεκινάει η διαδικασία  σύνταξης και κατάρτισης   της   συμβουλής.

Πραγματοποιείται και δεύτερη  επίσκεψη στην εκμετάλλευση από τον σύμβουλο όπου ο παραγωγός λαμβάνει οδηγίες για την εφαρμογή της συμβουλής.

Ακολουθεί  η εφαρμογή της συμβουλής κατά τη διάρκεια της οποίας ο σύμβουλος γεωπόνος δίνει οδηγίες και σχετικές πληροφορίες για το τι θα πρέπει να διορθωθεί στην εκμετάλλευσή.

Μετά τις  διορθωτικές ενέργειες με βάση τις υποδείξεις του ΓΣ αλλά και τις σχετικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που μπορεί να λάβει μέσο της ψηφιακής υποστήριξης του φορέα θα ακολουθήσει εκ νέου επίσκεψη του Γεωργικού Σύμβουλου στη μονάδα, για να διαπιστώσει την   υλοποίηση των   αποτελεσμάτων που   προκύπτουν από την   εφαρμογή των συμβουλών. Η διαδικασία τελειώνει  με την σύνταξη  έκθεσης του Γεωργικού Συμβούλου και έτσι ολοκληρώνεται  η συμβουλευτική.

Μιλήσατε για ψηφιακή υποστήριξη. Τι σημαίνει αυτό;

Τυχόν ερωτήσεις προβλήματα και άλλα που θα προκύψουν στον παραγωγό μπορούν να λυθούν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που διαθέτει ο Φορέας του Γεωργικού Συμβούλου και μέσω helpdesk που διαθέτουν αρκετοί Γεωργικοί Σύμβουλοι στις ιστοσελίδες τους.

 

Θεωρώ αρκετά κατατοπιστική την παρουσίαση του Μέτρου

Σας ευχαριστώ πολύ και μην ξεχνάμε ότι ο παραγωγός  έχει μια ευκαιρία αναβάθμισης της εκμετάλλευσης του χωρίς οικονομικό κόστος!

Πηγή: agrocapital.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ζητά τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.